Стъпки по внедряване

Попълва се форма за заявяване за внедряване на система за защита на личните данни според Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

Действията се извършват съвместно от нас и АЛД (заявител):

- Анализ на дейностите по обработване на ЛД;

- Преценка дали е налице задължение да се определи длъжностно лице по ЗЛД;

- Управление на риска чрез набор от действия и документи;

- Приемане на политика по сигурността и оценка - набор от действия и документи;

- Информиране на лицата за обработване на ЛД;

- Предоставяне на права на лицата по управление на ЛД;

- Документиране и отчетност – съставяне на регистър и други;

- ИТ решения – инсталиране на специализиран софтуер за действия по GDPR;

- ИТ сигурност – защита на софтуера и файловете, съдържащи ЛД;

- ИТ сигурност – преглед или инсталиране на антивирусна защита.

 

- Цена: 150 лв. без ДДС.


Печат   Е-мейл