От 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз ще се прилагат нови правила за защита на личните данни.
Те са уредени в т.нар. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Новата правна рамка запазва редица основополагащи принципи и понятия от съществуващата към момента нормативна уредба, но в същото време въвежда по-високи стандарти за защита на данните, разширени права на физическите лица и нови задължения на администраторите на лични данни.

Основни моменти при новите правила за защита на ЛД:
•    Съгласие за обработване на лични данни
•    Правото да бъдеш забравен
•    Профилиране
•    Длъжностно лице по защита на данните
•    Отчетност
•    Оценка на въздействието
•    Защитата на личните данни на етап на проектиране и по подразбиране

Заявка за внедряване GDPR

Required *


1. ГелеСофт ЕООД с настоящото потвърждава, че информацията и личните данни, предоставени от Вас във връзка с внедряването на GDPR се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз;


2. Предоставяйки личните си данни, Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се обработват и съхраняват за периода, за който това е необходимо за посочена/-ите тук цел/-и, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг


3. Събраните лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети лица;


4. Вие имате правото по всяко време да изисквате актуализация на личните си данни, информация относно ползването на личните Ви данни, както и да изисквате изтриване на Вашите лични данни